world-nl.jpg

Hernieuwbare energie

Het « K50 »project: investeren in de verkleining van de koolstofvoetafdruk

onder de naam code « K50 », De N.V. Chimay Bieren heeft een daadkrachtig intern beleid op poten gezet dat alle records breekt wat betreft de sectorovereenkomsten en de wettelijke bepalingen. Doel? In 2010 een daling van 50% van het broeikaseffect behalen in vergelijking met het referentiejaar 2001 en de energie-efficiëntie-index (EEI) aanzienlijk terugdringen. Terzelfder tijd, heeft de C.V. Chimay Kazen zich ook dezelfde strakke doelstellingen voorgenomen (met 2004 als referentiejaar).

Eind 2008 had de brouwerij de in de sectorovereenkomsten voorziene vereisten die tegen 2012 moeten worden behaald, al ruim overschreden. De uitstoot van broeikasgassen werd met 18,6% teruggedrongen, de daling van de EEI bedroeg 16,6%. Ook de kaasmakerij had de vereisten ruimschoots behaald, met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 28,9% en een EEI van 26,8%.

Van minder verbruik tot de productie van hernieuwbare energie: de etappes van een globale en logische milieubewuste aanpak.

De eerste etappe van het proces bestaat erin het energetisch verbruik terug te dringen waar mogelijk: kleppen vervangen, warmteleidingen isoleren, "guillotine" kleppen installeren om het verlies van warmte af te remmen, installatie van variatoren waardoor de motoren op verschillende snelheden kunnen werken afhankelijk van de behoeften, met langzamere startcurves indien mogelijk. Er werden talrijke inspanningen gedaan om een verstandig energieverbruik te garanderen binnen de industriële werking, en dit sinds 2003.

In dezelfde ideeënlijn werd vanaf 2007 een vorming rond eco-rijstijl georganiseerd, zowel voor vrachtwagens als voor auto's. De onontbeerlijke productie van samengeperste lucht werd op haar beurt eveneens gemoderniseerd. Er werden compressoren in verschillende maten geïnstalleerd voor een aanpasbaar gebruik in functie van de behoeften (2008).

Ook werd in 2008 een flessenspoelsysteem geïnstalleerd voor nieuwe flessen. Tot dan werden de nieuwe flessen (of 45% van de productie) immers door dezelfde "wasmachine" gewassen als de teruggebrachte flessen. Dankzij aankoop van een flessenspoelsysteem kon het water- , detergent- en energieverbruik worden teruggedrongen (de nieuwe flessen worden met koud water gespoeld) en moest minder afvalwater worden gezuiverd.

Dankzij afstellingen aan de verwarmingsketels kunnen condensatievocht en dampen worden gerecupereerd. Hiermee wordt het water voor het productiecircuit voorverwarmd.

Wat betreft de verlichting heeft de brouwerij ervoor gekozen oriënteerbare koepels te installeren om nu al de opslagruimtes en binnenkort andere stadia van het productieproces te voorzien van versterkt natuurlijk daglicht, naast het gebruik van TL-lampen, spaarlampen en bewegingsdetectoren.

Om de belasting van het zuiveringsstation terug te dringen werd geïnvesteerd in de scheiding van het afvalwater en het regenwater, waarbij het regenwater dat wordt opgevangen van de daken en binnenplaatsen van de Abdij, rechtstreeks wordt afgeleid naar de rivier zonder het zuiveringsstation te passeren.

2009: bijna een miljoen euro geïnvesteerd in de verkleining van de koolstofvoetafdruk

2009: een belangrijke stap voorwaarts Er werd 985.000 euro geïnvesteerd om de «K50» te behalen, waarbij jaarlijks 519.000 liter stookolie wordt bespaard en 71.400kWh elektriciteit.

Er werd eerst geïnvesteerd in de installatie van een warmtewisselaar voor de brouwzaal, waarbij warmteoverschotten die anders «verloren» gingen konden worden gerecupereerd om de Abdij mee te verwarmen. Op die manier werd in één klap 75.000 liter stookolie uitgespaard.

Nog een aanpassing van formaat: de Chimay bieren moderniseerden begin 2010 het kooksysteem van de wort: de interne kookketel werd vervangen door een nieuwe die uitgerust is met de laatste energiebesparende technologie. Dankzij dit systeem wordt energie gerecupereerd uit de wortdampen van de kookketel, waarbij 119.000 liter stookolie en 223 ton CO2-uitstoot worden uitgespaard, wat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen oplevert van 7,4%.

Verbruik en productie van hernieuwbare energie

Sinds juni 2008 doet de Chimay Groep een beroep op «groene energie» , via een Alp Energie contract met Electrabel. Dit contract is eveneens een onderdeel van het informatie- en opleidingsprogramma voor het personeel omtrent een verantwoord energieverbruik. De Groep werkte ook mee aan de ontwikkeling van het windturbinepark dat in 2008 op het industrieterrein van Baileux werd gevestigd. Dit park levert groene energie via het elektriciteitsnetwerk.

In 2009 werd de aanleg afgewerkt van een aanzienlijke oppervlakte zonnepanelen op de daken van de abdij (200 m², bovenop de 105 m² die al in het jaar 2008 werden aangebracht). Deze zonnepanelen besparen elk jaar 33.640 kWh elektriciteit.

En de laatste grote investering voor dit jaar met het oog op de productie van hernieuwbare energie betreft : de aankoop van een verwarmingsketel op pellets, die eind 2009 werd geïnstalleerd. Deze ketel vervangt de «back up», verwarmingsketel op stookolie, en is qua formaat beter aangepast aan de noden. Naast een beter rendement van de verwarmingsruimte, zal deze nieuwe verwarmingsketel op pellets de CO2-uitstoot elk jaar met 1.100 ton terugdringen en het verbruik van stookolie met 403.000 liter per jaar. Bovendien worden plaatselijke grondstoffen aangewend. Buiten de productieperiodes zal de Abdij hier op haar beurt baat bij hebben; zij zal dus volledig met hernieuwbare energie worden verwarmd. Met deze investering kan de brouwerij haar doelstellingen afsluiten, nl. de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 25%... die onder de grens zal 50% zullen duiken - de fameuze «K50» voor 2010!

imprimerAfdrukkenPartagerDelen